Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o Szczególnych Walorach Przyrodniczych

Powierzchnie HCVF (High Conservation Value Forests)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF

 

            Zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 26 kwietnia 2019 roku, na terenie Nadleśnictwa Iława zostały wyznaczone lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF (High Conservation Value Forests). Zidentyfikowanie powierzchni HCVF jest według zasad FSC jednym z elementów prowadzenia dobrej gospodarki leśnej.

            Lasy HCVF mogą być przyporządkowane do 6 kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

     HCVF 1.1. Obszary chronione

                 1.1.a lasy w rezerwatach

                 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych

     HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

            HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

            HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

            HCVF 4.1.  Lasy wodochronne

            HCVF 4.2Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności  - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje informujemy, że nadal można zgłaszać do Nadleśnictwa Iława uwagi, opinie, propozycje dotyczące wyżej wymienionych obszarów. Osoba do kontaktu w tej sprawie:                              Milena Ratajczak      email:            milena.ratajczak@olsztyn.lasy.gov.pl                      tel. (89) 648 35 47

            Poszczególne kategorie wyznaczonych w Nadleśnictwie Iława lasów HCVF zajmują  odpowiednio:

            - kategoria 1.1.a  – 451,33 ha

            - kategoria 1.1.b  – 3710,63 ha

            - kategoria 1.2  – 963,28 ha

            - kategoria 2 – 6017,52 ha

            - kategoria 3.1  – 79,95 ha

            - kategoria 3.2 – 1476,46 ha 

            - kategoria  4.1 – 2413,17 ha

            - kategoria 4.2 – 2,21 ha

            - kategoria 6 – 4,01 ha

 

           

W ramach jednego kompleksu leśnego nie ma spójnych, niezależnych obszarów HCVF, ale raczej sieć częściowo nakładających się na siebie obszarów z różnych kategorii HCVF. Jedno wydzielenie leśne może więc mieć podwójną lub nawet kilkakrotną desygnację jako HCVF w różnych kategoriach.

 

Nadleśnictwo Iława dokonało, identyfikacji i delimitacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych wg kryteriów HCVF - FSC