Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O NEGOCJACJI CENOWEJ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

s

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2023 r., poz.1356) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. Nr 78 poz. 532).

NADLEŚNICTWO IŁAWA OGŁASZA NEGOCJACJĘ CENOWĄ

na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej, składającej się 4 lokali niemieszkalnych wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku biurowo – mieszkalnego, położonego przy ulicy Królowej Jadwigi 30, 14-200 Iława.

 

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Iława.

Uczestnikami negocjacji mogą być osoby fizyczne i prawne po wniesieniu zaliczki w terminie i wysokości określonej w pkt. 14 niniejszego ogłoszenia.

1) Dla nieruchomości jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Iławie księga wieczysta nr EL1I/00027884/2.

2) Na sprzedawaną nieruchomość składają się cztery samodzielne lokale niemieszkalne oznaczone numerami 7, 8, 9 i 10 oraz udziały odpowiednio 195/1000, 92/1000, 94/1000, 59/1000 (łącznie 440/1000) w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 112, o pow. 0,1313 ha (rodzaj użytku Ls), obręb 0010 Iława, gmina Miasto Iława, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie.

Powierzchnia użytkowa poszczególnych lokali wynosi:

- lokal niemieszkalny nr 7 (położony na parterze budynku), powierzchnia użytkowa 159,61 m2 (lokal niemieszkalny o pow. 136,57 m2 oraz piwnica 23,04 m2 ),

- lokal niemieszkalny nr 8 (położony na 1 piętrze), powierzchnia użytkowa 75,59 m2,

- lokal niemieszkalny nr 9 (położony na 2 piętrze), powierzchnia użytkowa 76,44 m2,

- lokal niemieszkalny nr 10 (położony na poddaszu), powierzchnia użytkowa 48,01 m2.

Nieruchomość posiada zapewniony dostęp do drogi publicznej oraz parkingu.

Lokale nie posiadają aktywnych umów na dostawę energii elektrycznej.

Zarząd nieruchomością powierzony został Iławskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie przy ul.  Kazimierza Jagiellończyka 16, 14-200 Iława, co związane jest z ponoszeniem opłat z tytułu zaliczek na centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, fundusz remontowy i zarząd częścią wspólną oraz opłat za dostawę wody i odbiór ścieków.

3) Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta Iławy z dnia 14.03.2023 r., znak UMK.6727.36.2023, w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/466/18 z dnia 23.04.2018 r., powyższa działka położona jest na terenie usług publicznych, na terenie dróg wewnętrznych oraz na terenie parkingów i nieznacznie na terenie usług nieuciążliwych. Nieruchomość jest położona w obszarze zdegradowanym i w obszarze rewitalizacji. W uchwale w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Rada Miejska w Iławie nie ustanowiła prawa pierwokupu na rzecz gminy nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

4) Sposób zagospodarowania nieruchomości – funkcja biurowa, zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy.

5) Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.

6) Nieruchomość położona jest w granicach Miasta Iława, w związku z czym zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, prawo pierwokupu posiada gmina (Miasto Iława).

7) Nieruchomość nie jest obciążona.

8) Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

9) Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych  00/100). Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

10) Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości i negocjacji można uzyskać w Nadleśnictwie Iława z siedzibą w Smolnikach 30, 14-200 Iława, w dziale Sekretarza Nadleśnictwa, telefonicznie pod numerem 89 6484094, w dni robocze w godzinach 800-1400 do dnia 18.03.2024 r.

11) Terminy przeprowadzonych przetargów:

- 1 przetarg - 18.09.2023 r.

- 2 przetarg - 27.11.2023 r.

12) Pisemne zgłoszenia udziału w negocjacji cenowej można składać w Nadleśnictwie Iława z siedzibą w Smolnikach 30, 14-200 Iława, w sekretariacie nadleśnictwa – pokój nr 18 w dni robocze w godzinach 700-1500, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 18.03.2024 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia do nadleśnictwa).

Zgłoszenie należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować danymi nadleśnictwa, kopertę wewnętrzną należy opisać: „Negocjacja - Królowej Jadwigi 30”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres zgłaszającego,

- numery PESEL, NIP i REGON zgłaszającego, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania,

- numer rachunku bankowego zgłaszającego,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- dowód wniesienia zaliczki,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami negocjacji cenowej i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (wzór oświadczenia dostępny pod adresem https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-ilawa/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia),

-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanej negocjacji cenowej (wzór oświadczenia dostępny pod adresem https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-ilawa/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia).

13) Negocjacja cenowa odbędzie się dnia 19.03.2024 roku o godzinie 1000 w siedzibie Nadleśnictwa Iława, Smolniki 30, 14-200 Iława, w sali konferencyjnej (pokój nr 22 położony na parterze).

14) Warunkiem uczestnictwa w negocjacji jest wniesienie zaliczki  w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Ustala się następujące formy i terminy wniesienia zaliczki:

a) przelewem na konto banku BNP PARIBAS 06 2030 0045 1110 0000 0234 3420 (tytuł przelewu: „Zaliczka - Królowej Jadwigi 30”). Wniesienie zaliczki przelewem będzie skuteczne, jeśli znajdzie się ona na rachunku bankowym nadleśnictwa nie później niż w  dniu 19.03.2024 r. o godz. 900.

b) w formie gwarancji bankowej, złożonej do nadleśnictwa do dnia 18.03.2024 r. do godziny 1500.

Gwarancja bankowa musi zostać udzielona na okres nie krótszy niż 60 dni licząc od daty negocjacji. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez sprzedawcę w terminie jej ważności, zobowiązanie gwaranta do wypłaty sprzedawcy pełnej kwoty zaliczki w razie nie uiszczenia przez oferenta ceny nabycia przedmiotu negocjacji w terminie określonym w pkt 15 oraz w okolicznościach określonych w § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska ).

15) Termin zapłaty osiągniętej w wyniku negocjacji ceny nabycia nieruchomości ustala się nie później niż do godz. 1300 w dniu poprzedzającym podpisanie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, co oznacza, że do tego terminu pieniądze muszą się znaleźć na rachunku bankowym Nadleśnictwa Iława.

16) Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo Iława może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesiona zaliczka nie podlega zwrotowi.

17) Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie na skutek przeprowadzonej negocjacji.

18) Osoby uczestniczące w dniu 19.03.2024 roku w negocjacji winny posiadać i okazać Komisji przetargowej pod rygorem niedopuszczenia do negocjacji:

a) dowód tożsamości

oraz dodatkowo w przypadku,

b) podmiotów, innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy  działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,  

c) małżonków, do wykonywania czynności w ramach negocjacji konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w negocjacji w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

d) pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wymienionymi konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

19) Nadleśnictwu przysługuje prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości.

 

Kupujący ponosi wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, w tym opłaty wynikające ze sporządzenia aktu notarialnego, opłaty sądowe, skarbowe oraz podatki.

 

Nadleśniczy: Hubert Krasula

Smolniki, 12.02.2024 r.