Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Iława, Smolniki 30, 14-200 Iława

Siedziba Nadleśnictwa Iława mieści się na terenie leśnictwa Smolniki w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Lubawskiej w Iławie. Budynek biurowy siedziby składa się z 3 brył: bocznych  biurowych  „A” i „C” oraz bryły „B” zawierającej sekcję wejściową, hall i salę konferencyjną.

Budynek posiada 2 kondygnacje użytkowe, w budynku może przebywać 140 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Pojazdy parkowane są na wewnętrznym, dostępnym w godzinach pracy biura parkingu przed budynkiem. Parking posiada dwa wyznaczone i oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych możliwie blisko wejścia głównego do budynku. W celu ułatwienia poruszania się osobom na wózkach zastosowano obniżony krawężnik najazdowy przed chodnikiem prowadzącym do wejścia głównego.

Wejście główne do siedziby usytuowane jest w bryle środkowej od strony parkingu. Przed wejściem znajduje się podest wysokości 10 cm wyposażony w boczną pochylnię dla wózków inwalidzkich. Dwa wejścia techniczne od szczytów brył bocznych B i C nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych na wózkach (podesty wejściowe wysokości 10 cm bez podjazdów).

Wejście główne prowadzi hallem do sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji interesantów. Interesanci są prowadzeni na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni. Na parterze bryły C umieszczone zostały kancelarie trzech leśnictw, do których dostęp w godzinach pracy zapewniony jest od wewnątrz budynku poprzez wejście główne.

Samodzielne poruszanie się po budynku osób niepełnosprawnych na wózkach możliwe jest tylko na poziomie parteru. Dostęp do piętra realizowany jest za pomocą schodołazu, który znajduje się na wyposażeniu budynku.

Korytarze przebiegają na jednej płaszczyźnie przez całą długość danej kondygnacji. Wejścia do pomieszczeń w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm i nie posiadają progów.

Na parterze budynku w sąsiedztwie sekretariatu znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się głównie językiem polskim, sporadycznie angielskim i niemieckim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.