Wydawca treści Wydawca treści

PARKI KRAJOBRAZOWE

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Rok utworzenia: 1993
Powierzchnia: 25045 ha w tym grunty Nadleśnictwa Iława prawie 3704 ha


Park krajobrazowy położony jest w środkowej części Pojezierza Iławskiego. Charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu, urozmaiconą szatą roślinną i bogactwem fauny. Dominują tu lasy, znaczny jest udział roślinności wodnej, mniejszy bagienno – torfowiskowej, łąkowej i synantropijnej. Świat zwierząt jest reprezentowany przez prawie 190 gatunków kręgowców, w tym ponad 130 gatunków ptaków, wśród których jest wiele gatunków chronionych, zagrożonych nie tylko w Polsce, ale również w skali Europy i świata: podgorzałka, derkacz, bielik. Inne cenne gatunki to: bąk, baczek, podróżniczek, zielonka, kropiatka, muchołówka mała, muchołówka białoszyja, dzięcioł średni i zielonosiwy, żuraw, kania ruda i czarna, rybołów, orlik krzykliwy. Ze względu na to ornitologiczne bogactwo, teren parku został zaklasyfikowany w ramach międzynarodowego programu ochrony obszarów ważnych dla ptaków prowadzonego przez Birdlife International, jako ostoja ptaków o randze europejskiej.

Welski Park Krajobrazowy
Rok utworzenia: 1995
Powierzchnia: 20444 ha  w tym grunty Nadleśnictwa Iława ponad 116 ha

Park został utworzony w celu zachowania swobodnie meandrującej rzeki Wel i jej doliny, zachowania pozostałości naturalnych kompleksów leśnych oraz ze względu na wartość historyczną, kulturową i walory krajobrazowe tych terenów. W granicach Nadleśnictwa Iława znalazł się tylko niewielki fragment parku – jego północno-zachodni kraniec.
 

Przeczytaj więcej o parku