Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z dróg leśnych

 

Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów
 na terenie Nadleśnictwa Iława

§ 1
Regulamin określa zasady korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa na podstawie Zarządzenia nr 23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Iława z dnia 14.04.2021 r.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm., zwana dalej ustawą o lasach;
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.
5. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zwane dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków.
6. Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.1.2018), zwane dalej zarządzeniem 54/2019.

§ 2
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Iława jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo, położonych w jego zasięgu administracyjnym.
§ 3
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a)    Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa Iława.
b)    użytkownik – osoba korzystająca z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego.
c)    pojazd – samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny środek transportu poruszający się po leśnych drogach udostępnionych.
§ 4
1.    Korzystanie z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń pracowników Zarządcy drogi lub osób upoważnionych na mocy tej ustawy do kierowania ruchem .
2.    Poprzez wjazd na teren dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę drogi warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.
3.    Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na tablicy informacyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.

§ 5
Nadleśniczy Nadleśnictwa Iława ustala następujące zasady korzystania z udostępnionych do ruchu publicznego dróg leśnych:
1.    Drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego zostaną oznakowane:
a.    drogowskazem, przez który rozumie się zastosowanie oznakowania zgodnego z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków  albo tablic kierunkowych, o których mowa w rozdziale 7.5. Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe .
b.    tablicą informacyjną, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia 54/2019.
c.    znakiem D-52 (początek strefy ruchu) łącznie z B-33 (ograniczenie prędkości).
d.    znakiem D-53 (koniec strefy ruchu).
2.    Na drogach leśnych obowiązuje zakaz:
a.    zatrzymywania i postoju pojazdów – z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych i oznakowanych znakiem D-18 (parking),
b.    zaśmiecania terenu,
c.    zjazdu z drogi na obszary leśne i drogi leśne nieudostępnione do ruchu publicznego ,
d.    wyprzedzania,
e.    używania sygnałów dźwiękowych,
f.    wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
g.    niszczenia mienia zarządcy drogi.
3.    Zakaz zatrzymywania się nie dotyczy osób wymienionych w § 29 ust. 3 ustawy o lasach, prowadzących czynności służbowe i gospodarcze (w tym czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu np. obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace), pod warunkiem pozostawienia pojazdu w sposób nieograniczający możliwości poruszania się innym użytkownikom.
4.    W odniesieniu do dróg krzyżujących się kierujący pojazdem, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, w miejscach tych obowiązują zasady kolejności przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazują inaczej.
5.    Wszystkich użytkowników dróg udostępnionych obowiązuje zasada ograniczonego zaufania (art. 4 Prawo o ruchu drogowym – „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania”).

§ 6
Podczas korzystania z udostępnionych dróg leśnych należy zachować szczególną ostrożność. Na drodze leśnej udostępnionej do ruchu publicznego mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia w szczególności: zawężenia jedni, niebezpieczne zakręty, spadki terenu przekraczające dopuszczalne normy, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzyna leśna, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.
§ 7
Drogi leśne udostępnione mogą być czasowo wyłączane z ruchu publicznego. W okresie czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu, zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie
§ 8
1.    W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, w sposób utrudniający ruch albo w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu może on zostać usunięty na zlecenie zarządcy drogi.
2.    Zarządca drogi uprawniony będzie do wezwania straży gminnej lub policji w celu odholowania pojazdu użytkownika na parking strzeżony.
3.    Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez właściciela lub osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur wystawionych przez podmioty wykonujące stosowne usługi (lub faktury Zarządcy drogi).
4.    W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym lecz w sposób nieutrudniający ruchu innym pojazdom, może on zostać unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół.

§ 9
1.    Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone użytkownikowi szkody przez osoby trzecie.
2.    Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
§ 10
1.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi, bądź innym użytkownikom w związku z niezastosowaniem się do niniejszego regulaminu.
2.    W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych lub miejsc postojowych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością użytkownika z tego tytułu, zobowiązany jest on przed opuszczeniem drogi leśnej lub miejsca postojowego do niezwłocznego poinformowania Zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.
§ 11
Bez zgody Zarządcy drogi wjazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne jest zabroniony.
§ 12
W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.
§ 13
Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.04.2021 r. na podstawie zarządzenia nr 23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Iława z dnia 14.04.2021 r.

 

 

Regulamin korzystania z dróg leśnych
 na terenie Nadleśnictwa Iława

§ 1
Regulamin określa zasady korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Iława.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm., zwana dalej ustawą o lasach;
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.
5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.1393 z późn. zmian.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie znaków.
6. Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.1.2018), zwane dalej zarządzeniem nr 54/2019.

§ 2
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Iława jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo, położonych w jego zasięgu administracyjnym.

§ 3
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a)    Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa Iława.
b)    użytkownik – osoba korzystająca z drogi leśnej.
c)    pojazd – samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny środek transportu poruszający się po drogach leśnych.

§ 4
1.    Stosownie do przepisów art. 29 ust. 3 ustawy o lasach  na drogi leśne dopuszcza się wjazd pojazdów z osobami uprawnionymi do poruszania się po drogach leśnych.
2.    Korzystanie z dróg leśnych odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń pracowników Zarządcy drogi lub osób upoważnionych na mocy tej ustawy do kierowania ruchem .
3.    Poprzez wjazd na drogę leśną użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę drogi warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.

§ 5
1.    Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Treść art. 29 ust. 1 ustawy o lasach nie zobowiązuje do oznakowania dróg leśnych nieudostępnionych do ruchu publicznego, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
2.    Oznakowanie dróg leśnych, które nie są udostępniane do ruchu publicznego powinno być ograniczone do miejsc, w których kierujący pojazdem może mieć wątpliwości dotyczące statusu drogi, z której korzysta, w szczególności dotyczących:
a.    położenia drogi leśnej w ciągu drogi publicznej;
b.    łączenia i przecinania się dróg leśnych z drogami innych własności o równorzędnej konstrukcji nawierzchni;
c.    zorganizowania miejsc postojowych i parkingów na terenie leśnym w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej;
d.    oznakowania drogi publicznej znakami pionowymi lub poziomymi sugerującymi możliwość zjazdu z drogi publicznej na drogę leśną;
e.    dróg leśnych obciążonych ograniczonym prawem rzeczowym (w szczególności użytkowaniem i służebnością drogową), najmem lub dzierżawą, nieudostępnionych do ruchu publicznego.
3.    Drogi leśne, o których mowa w ust. 2 zostaną oznakowane tablicami informacyjnymi, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 54/2019.
4.    Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na ww. tablicy informacyjnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.

§ 6
Nadleśniczy Nadleśnictwa Iława ustala następujące zasady korzystania z dróg leśnych:
1.    Na drogach leśnych obowiązuje:
a.    ograniczenie prędkości do 30 km/h (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej),
b.    zakaz zaśmiecania terenu,
c.    zakaz wyprzedzania,
d.    zakaz używania sygnałów dźwiękowych,
e.    zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu (z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace),
f.    zakaz niszczenia mienia zarządcy drogi.
2.    W odniesieniu do dróg krzyżujących się, kierujący pojazdem, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność; w miejscach tych obowiązują zasady kolejności przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazują inaczej.
3.    Wszystkich użytkowników dróg leśnych obowiązuje zasada ograniczonego zaufania (art. 4 Prawo o ruchu drogowym – „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania”).

§ 7
Podczas korzystania z dróg leśnych należy zachować szczególną ostrożność. Na drodze leśnej mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia w szczególności: zawężenia jezdni, niebezpieczne zakręty i spadki terenu, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzęta leśne, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.

§ 8
1.    Podczas korzystania z dróg leśnych i konieczności zatrzymania pojazdu, należy pozostawiać pojazd w taki sposób, aby nie utrudniać poruszania się lub nie stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników.
2.    W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, pojazd użytkownika, może zostać usunięty z drogi na zlecenie Zarządcy drogi.
3.    Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez właściciela lub osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur wystawionych przez podmioty wykonujące stosowne usługi (lub faktury Zarządcy drogi).

§ 9
1.    Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi przez osoby trzecie.
2.    Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 10
1.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi, bądź innym użytkownikom w związku z niezastosowaniem się do niniejszego regulaminu.
2.    W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością użytkownika z tego tytułu, zobowiązany jest on przed opuszczeniem drogi leśnej do niezwłocznego poinformowania Zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

§ 11
W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2021 r. na podstawie zarządzenia nr 22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Iława z dnia 12.04.2021 r.