Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkody powodowane przez wilki i bobry

Procedura dotyczącą ubiegania się o odszkodowania od Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, za które odpowiada Skarb Państwa (bóbr, wilk).

 

Poniżej zamieszczamy wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy:

1.    W przypadku szkód wyrządzonych przez bobra europejskiego:

a.    wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry (załącznik nr 1);

b.    kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda;

c.    kopia aktualnego wypisu i wyrysu z rejestru gruntów;

d.    umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);

e.    upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;

f.     w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych - pozwolenie na budowę  lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących);

g.    dopuszczalne jest przedłożenie ww. dokumentów wystawionych przez właściwy organ do 5 lat wstecz w przypadku, gdy nie uległy zmianie stosunki własnościowe działki, na której wystąpiła szkoda; w takiej sytuacji do kserokopii ww. dokumentów należy złożyć oświadczenie, że mapa ewidencyjna oraz wypis z rejestru gruntów są aktualne i nie zaszły żadne zmiany własnościowe;

h.    wnioski o odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry można składać  kilkakrotnie; brane są wtedy pod uwagę szkody powstałe od dnia wizyty rzeczoznawcy.

            Po przeprowadzeniu oględzin na gruntach wnioskodawcy wykonywane jest oszacowanie przez uprawnionego do tego celu rzeczoznawcę majątkowego (na koszt RDOŚ) i wypłacane jest odszkodowanie.

2.    W przypadku szkód wyrządzonych przez wilka:

a.    wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki (załącznik nr 2);

b.    zaświadczenie lekarza weterynarii sporządzone na okoliczność powstałej szkody(przyczyna padnięcia z opisem zwłok zwierzęcia, wiek, orientacyjna waga, zwierzę hodowlane czy rzeźne itp.);

c.    oryginał rachunku za usługi weterynaryjne;

d.    oryginał rachunku za leczenie zwierząt – w przypadku, gdy zwierzęta zostały poddane leczeniu przez lekarza weterynarii;

e.    oryginał rachunku za transport i utylizację zwierząt;

f.     kserokopia paszportu zwierząt lub dokumentu zawierającego numer identyfikacyjny zwierzęcia, nadany przez ARiMR;

g.    kserokopia dokumentacji hodowlanej zwierzęcia – w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona w pogłowiu zwierząt hodowlanych;

h.    dokumentacja fotograficzna sporządzona na okoliczność powstałej szkody;

i.      załącznik graficzny – do wyboru załączniki: bydło, owca, koza, koń (załączniki nr od 3.1 do 3.4);

j.      upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli – w przypadku, gdy zwierzę jest własnością kilku osób;

k.     pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wnioskodawca wyznaczył pełnomocnika do reprezentowania jego interesów.

            Poszkodowany powinien szkodę wyrządzoną przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich zgłosić niezwłocznie (najlepiej telefonicznie) po jej stwierdzeniu w terenie do właściwej terytorialnie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a następnie wysłać zawiadomienie pisemne w terminie do 7 dni od terminu wystąpienia zdarzenia. W celu zweryfikowania szkody od wilków należy:

-  do czasu przybycia przedstawiciela RDOŚ nie usuwać zabitych zwierząt, ani nie zmieniać miejsca ich położenia, zwłoki zwierząt zabezpieczyć,

-  zabezpieczyć miejsce zdarzenia tak, aby ewentualne ślady pozostawione przez wilki (np. tropy, odchody) nie uległy zatarciu,

-  zabezpieczyć inne dowody wskazujące na przyczynę lub okoliczności powstania szkody w miejscu jej wystąpienia.

            Niedopuszczalne jest przenoszenie zagryzionych zwierząt w inne miejsce. Nieprzestrzeganie tej zasady spowoduje zatarcie śladów i może skutkować nieuznaniem szkody, jako szkody wyrządzonej przez wilki. Szacowanie szkód odbywa się niezwłocznie po ich zgłoszeniu.

            Ustalenie okoliczności powstania szkody wyrządzonej przez gatunki chronione, jej wielkości oraz szacowanie rozmiaru poniesionych strat jest dokonywane przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w obecności poszkodowanego lub upoważnionej przez niego osoby. Podstawą oszacowania szkody jest protokół oględzin sporządzany każdorazowo przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w obecności poszkodowanego. W oparciu o powyższy protokół ustalana jest i przedstawiana do akceptacji propozycja wielkości odszkodowania, wypłacana w ramach środków z budżetu Państwa. W przypadku zgodności stanowisk przez obie strony uczestniczące w postępowaniu, następuje przekazanie odszkodowania poszkodowanemu przelewem na rachunek bankowy. W przypadku braku zgodności stanowisk przysługuje droga sądowa z powództwa cywilnego.

            Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi kontaktami można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładce „Jak załatwić sprawę ?". Poniżej zamieszczamy linki do stron internetowych RDOŚ.

 

 

RDOŚ Olsztyn

http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa

 

RDOŚ Warszawa

http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa

 

RDOŚ Gdańsk

http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa

 

RDOŚ Bydgoszcz

http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa

Załączniki:

1.    Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry,

2.    Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki, rysie

3.    Załączniki dotyczące zagryzionego gatunku zwierzęcia: 1 - bydło, 2 - owca, 3 - koń,            4 - koza, 5 - jeleniowate.