Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Pomnikami przyrody są pojedyn­cze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pa­miątkowej i krajobrazowej oraz odzna­czające się indywidualnymi cechami wy­różniającymi je wśród innych tworów, a w szczególności sędziwe i okazałych rozmia­rów drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie. Z danych wynika iż 2012r pomników przyrody w całej Polsce jest już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys.stanowią drzewa.

Jak kwalifikować drzewa do ochrony pomnikowej?

Ważną wskazówką przy uznawaniu drzew jako godne objęcia ochroną są jego wymiary. Opracowa­no w tym celu zalecenia dotyczące minimalnych śred­nic (obwodów) na wysokości 1,3 m różnych gatun­ków drzew. Wymiary te traktować należy jednak jako wskazówkę. W indywidualnych przypadkach, jeśli drzewo jest wyjątkowo dorodne, rozłożyste, o cieka­wym pokroju, stoi w interesującym, często odwiedza­nym punkcie i w jakiś sposób zaistniało w świado­mości lokalnej społeczności, można je uznać za po­mnik przyrody mimo mniejszych niż zaproponowane wymiarów. Zasadą jest, by w okolicy, w której rośnie, było czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym

 

 Na gruntach Nadleśnictwa Iława znajduje się 45 pomników przyrody, w tym :

   - pojedyncze drzewa - 31 szt.
   – grupy drzew - 11 szt.
   – aleje - 2 szt.
   – głaz narzutowy - 1 szt.

 
 Pomniki są rozproszone na całym terenie nadleśnictwa, funkcjonują  jako przykłady osobliwości oraz okazałości i długowieczności tworów przyrody. Maja niebywałą  przydatność dla celów edukacyjnych jednak ich użyteczność zależy przede wszystkim od dostępności i położenia. Spośród wspomnianych 45 pomników na uwagę zasługują:

 

  •   sosna o trzech pniach rosnąca w pobliżu „Rezerwatu Iłgi", zwana „Królową Lasu" (niestety, uszkodzona przez wiatr w 2001 roku);
  • „Aleja Napoleona", przy drodze gruntowej z Szymbarka do szosy Iława – Susz, licząca kiedyś ok. 100 sosen, obecnie znacznie mniej, która swoja nazwę zawdzięcza temu, że ponoć tą drogą podążał Napoleon w kierunku Kamieńca.